Projektõpe lasteaias esikaas

Projektõpe lasteaias

Lapse arengu toetamine tema loomupärase uudishimu abil

HIND 22 eur

Eestis on projektõppe tunnuste ja rakendamise võimaluste osas puudunud selgus. Käesolev raamat on valminud Tallinna Ülikooli magistritööna eesmärgiga seda olukorda parandada. Nii lasteaia õpetajatele kui ka lastevanematele suunatud raamat räägib projektõppest kui ühest võimalusest lapse arengu toetamisel. Raamatus on ülevaade projektõppe kujunemisest ja projektõppe väärtusest tänapäevase õppija efektiivsel toetamisel. Selgelt on välja toodud projektõppe tunnused, eripära, struktuur ja selle etapid ning toodud näiteid võimalikest tegevustest igas etapis. Raamatus viimases osas on toodud kahe lasteaia õpetaja – Ave Allandi ja Evelin Sarapuu poolt juhendatud ja kirja pandud projektõppe lugu.

Projektõpe lasteaias tagakaas

Projektõpe pakub nii lastele kui ka lastega projektis osalevatele täiskasvanutele palju põnevust, uusi teadmisi ning võimalusi oma erinevaid teooriaid praktikas katsetada. Kuigi projektõpet iga päev rakendavad õpetajad näevad selle õppeviisi positiivset mõju laste teadusliku mõtlemise, algatus- ja organiseerimisvõime ning koostööoskuse arengule, on projektõppega alustamine osutunud paljudele keeruliseks, sest konkreetset infot selle õppeviisi kohta on eesti keeles raske leida. Raamat „Projektõpe lasteaias“ aitab seda lünka täita. Selles on lihtsalt ja arusaadavalt ning teoreetilistele allikatele ja õpetajate kogemustele tuginedes selgitatud projektõppe ajaloolist tausta, tunnuseid ja rakendamist, kusjuures välja on toodud ka konkreetsed projektinäited. Raamatu muudavad minu jaoks eriti väärtuslikuks teksti lisatud viited originaalallikatele – need aitavad teemat sügavuti uurida soovijail hõlpsalt leida tee teiste teemakohaste kirjutisteni. Samuti on tore, et raamatus on käsitletud ka projektõpet väikelastega, mis aitab murda müüti, et projektõpe sobib vaid koolieelikutele või kooliealistele lastele.

Loodan, et raamat leiab tee kõikide projektõppehuvilisteni, sest minu hinnangul pakub see mõtlemapanevat infot nii alles projektõppega alustavale kui ka juba pikaajalise projektõppekogemusega õpetajale.

Maire Tuul
Alushariduse dotsent, HTI, Tallinna Ülikool

Projektõppes on olulisel kohal laste planeerimisprotsessi kaasamine kuna see toetab laste vastutustunde ja enesejuhtimisoskuse kujunemist. Projektõppes tähtsustatakse ka lapse aktiivsust teadmiste ja oskuste omandamisel. Lastele pakutakse võimalusi tegutseda väiksemates gruppides, seada eesmärke ja viia neid ise ellu. Õpetajal on seejuures toetav, suunav ning organiseeriv roll. Selline tegutsemine pakub lastele head võimalust harjutada suhtlemist ja probleemide lahendamist. Uute teadmiste mõtestamisel on õpetaja ülesandeks juhtida lapsi oma tegevust analüüsima, selle üle arutlema ja järeldusi tegema. 

Projektõppes väärtustatakse õppimisel keskkonda, mis on elulähedane (päris) ning lapse elus tähenduslik. Tegeliku eluga kokkupuutepunktide otsimine võimaldab nii  lapsevanemate, õpetajate kui ka kogukonna liikmete vahelist koostööd. Seeläbi paraneb vanemate arusaam sellest, milliseid oskusi või arengulisi aspekte lapse arengus toetada. Vanemad hakkavad paremini mõistma, kuidas lasteaias õpitakse. Nad saavad lastega jagada nende endi projekti teemaga seotud kogemusi ja arendada seeläbi sisukamaid vestlusi nii enda laste kui lasteaia õpetajaga. Projektõppes on eelkõige toetatud laste uuriva hoiaku kujunemine. See on ülioluline õppima õppimisel ja ka koolis ning elus hakkama saamisel.

Telli raamat "Projektõpe lasteaias​"

Eraisik

Tellimus: eraisik

Juriidiline isik

Tellimus: juriidiline isik