Koolitused

Projektipõhise õppeviisi arendamine lasteaias

Koolitus “Projektipõhise õppeviisi arendamine lasteaias” sobib nii projektõppega alustada soovivatele kui ka juba praktiseerivatele lasteaia meeskondadele, kes soovivad oma projektõppealaseid teadmisi täiendada.

Koolituse toimumispaik, rõhuasetused ja täpsem fookus kooskõlastatakse tellijaga tema vajadusi ja võimalusi arvestades. Sobivate ruumide puudumisel pakume üheks võimalikuks koolituse  toimumise kohaks Padise Kloostri külastuskeskuses renditavaid ruume. Rendi pinna kasutamisel lisandub koolituse maksumusele ruumi rent.

Koolituse kestus 6 akadeemilist tundi.“Tõhustusdoosi” soovijatel on võimalik vähendada koolituse kestvust 2 akadeemilise tunni võrra.

Koolituse täpsema sisu ja õpiväljundid leiate koolituse õppekavast SIIN

Sobiliku lahenduse  ja aja kokkuleppimiseks  palun helista +372 5161167 või kirjuta lahekristina@gmail.com

ÕPPEKORRALDUSE JA KOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Üldkorraldus

Laheküll koolitus korraldab alushariduse pedagoogidele ja haridusasutuste personalile suunatud tööalast täienduskoolitust. Koolituse korraldamise aluseks on Täiskasvanute koolituse seadus. Täiendkoolitused toimuvad tellimuse alusel.

Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit). Info koolituse kohta on kirjas koolituse kirjelduses, mis on leitav Laheküll OÜ kodulehel – projektoppela.ee 

Koolituse tellimine ja koolituse eest tasumine

Koolitus on mõeldud alushariduse pedagoogidele ja haridusasutuste personalile. Koolitust saab tellida kirjutades e-posti aadressil lahekristina@gmail.com või helistades telefonil +372 5161167.

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel tuginedes arvel viidatud rekvisiitidele. Arve saadetakse tellijale e-mailiga või e-arvena arvekeskusesse. Maksetähtaeg arvega tasumisel on kokkuleppeliselt 7-21 päeva. 

Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ära jäämine

Kui koolituse tellijal ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel kokkulepitud ajal koolitust saada tuleb sellest teavitada Laheküll koolitust hiljemalt 7 kalendripäeva enne koolituse toimumist. Soovi korral lepitakse tellijaga kokku uus koolituse aeg.

Koolituse korraldajast tingitud koolituse edasilükkumisest või ära jäämisest teavitatakse tellijat telefoni ja/või e-posti teel.  

Koolituse õppekava ja lõpetamine

Koolitusel osalejatele väljastatakse Laheküll koolituse tõend. Tõendid väljastatakse osalejatele koolituse lõpus.

Tõend täiendkoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse täienduskoolituses osalenud isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid.  Tõendile märgitakse  järgmised andmed:

1) õppija nimi ja isikukood; 2) koolituskeskuse nimi ja registrinumber; 3)majandustegevusteatise number; 4) õppekava nimetus; 5) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht; 6) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev; 7) tõendinumber; 8) koolitaja nimi.  Tõendi allkirjastab Laheküll koolituse pidaja – Laheküll OÜ juhataja.

 

KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Koolituste kvaliteedi tagamiseks kogub  koolitaja järjepidevalt koolituse lõpus õppijate tagasisidet, analüüsib seda ning parendab tagasisidest lähtuvalt oma koolituse kvaliteeti.

Koolitusi korraldatakse peamiselt koolituse tellinud asutuse õpperuumides (lasteaedades), mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Vastava võimaluse puudumisel kasutatakse koolituse tegemiseks renditavaid ruume Padise kloostri külastuskeskuses. Sealsed koolitusruumid on varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega ning koolitusruumi sisustus on sobilik täiskasvanu õppe läbiviimiseks muuhulgas paindlikuks ümberpaigutamiseks erinevate õppemeetodeid kasutamisel.

Õppematerjalid ja -vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ja varalisi õigusi.

Koolituse õppekava koostamisel on lähtututud täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.

Koolitajal on õppe läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon ning töökogemus. Koolitaja teeb saadud tagasiside põhjal muudatusi õppetegevuse paremaks läbiviimiseks. 

Koolitatava õigused ja kohustused

Koolitusel osalejal on õigus saada täiendavat infot koolituse kohta.

Koolitustel osalejal on õigus saata koolitusjuhile vabas vormis tagasisidet (sh ettepanekuid) koolituse sisu ja korralduse kohta.

Osaleja kohustub hoidma tema kasutusse antud õppevahendeid ja käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

Koolitustel osaleja kohustub pidama kinni koolituse ajakavast ning saabub koolitusele ja lahkub sealt õigeaegselt.

Muud tingimused

Laheküll koolitus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood. Isikukood on vajalik tõendi väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Laheküll koolituse pidajal on õigus teha koolituse plaanis ja ajakavas muudatusi, teavitades sellest tellijat hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist.

Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad Laheküll OÜ-le. Koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma Laheküll OÜ kirjaliku nõusolekuta on keelatud.